Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijdregels HSV de Rietvoorn

Wedstrijdregels HSV De Rietvoorn Doorn e.o.

Een wedstrijd van de HSV De Rietvoorn heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijd bij slechte weersomstandigheden (onweer e.d.) niet door te laten gaan, stil te leggen en mogelijk te verplaatsen. Voor de wedstrijd worden, afhankelijk van het aantal deelnemers, deelnemersplaatsen zoveel mogelijk aaneengesloten uitgezet. De afstand tussen de plaatsnummers bedraagt ca. 20 meter. De visplaats van de deelnemer wordt aangegeven door een nummer dat overeenkomt met zijn lotingsnummer. Het is de deelnemer verboden plaats te nemen verder dan 1 meter, hetzij ter linker-, hetzij ter rechterzijde van het plaatsnummer.

Inleg:
De kosten van de inleg voor de competitie worden in het clubblad mede gedeeld. Instappen gedurende de competitie is mogelijk en punten deling voor de niet geviste wedstrijden volgens de regel: 20 strafpunten per niet geviste wedstrijd. De kosten voor de koppelwedstrijden en bekerwedstrijden worden apart in het clubblad vermeld.
Bij wedstrijden voor de vaste stok geldt:
Gevist dient te worden met één hengel (vaste stok,) voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak. De maximale hengellengte is vastgesteld op 13 meter. Gevist dient te worden met één hengel. Het is toegestaan meerdere hengels reserve te houden, doch er mag slechts met één hengel worden gevist. Het gebruik van een fishfinder is niet toegestaan. Het zogenaamde “tjoeken”(vals haken) is verboden.
Bij wedstrijden met de vrije hengel geldt:
Het gebruik van de methodfeeder is toegestaan. Gevist dient te worden met één hengel. Het is toegestaan meerdere hengels reserve te houden, doch er mag slechts met één hengel worden gevist. Het gebruik van een fishfinder is niet toegestaan. Het zogenaamde “tjoeken”(vals haken) is verboden.

Aas/voer:
Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan schadelijke kleurstoffen zijn toegevoegd, niet toegestaan. HSV De Rietvoorn kan zo nodig en gewenst in de richtlijnen voor een wedstrijd aanwijzingen c.q. beperkingen met de betrekking tot aas en lokvoer aan de deelnemers opleggen.
Overige:
Het gebruik van vlonders is toegestaan, indien de voorkant hiervan bij de aanvang van de wedstrijd de waterlijn niet bereikt en geen beschadiging aan de oever wordt aangebracht. Beoordeling geschiedt door de controleur en/of wedstrijdleiding. Zodra de deelnemer in het bezit is van zijn plaatsnummer moet hij/zij naar zijn/haar visplaats gaan en zijn hengelmateriaal (hengels, viskist e.d.) bij zijn plaatsnummer plaatsen. En zijn visplaats opbouwen. Na het eerste signaal mag worden gevist en is zwaar voeren (het zogenaamde plonzen) in het eerste halfuur toegestaan, licht bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan. De voerballen mogen uitsluitend met de hand worden samengesteld. Onder licht bijvoeren wordt verstaan, maximaal datgene, dat een deelnemer per worp met één hand in één beweging uit los lokvoer kan omvatten. Bij het voeren met een voercup op de vaste hengel is slechts één hengel toegestaan boven het wateroppervlak (het gebruik van een tweede hengel voor deze manier van voeren is verboden). Het tweede signaal betekent het einde van de wedstrijd. Er dient onmiddellijk te worden opgehaald. Alléén de vangst die zich bij het 2e signaal buiten het water bevindt, telt. Tussen het eerste en het laatste signaal is het niet toegestaan nog materialen en/of aas/voer in of uit het vak te brengen/halen. Aan het einde van de wedstrijd mogen restanten voer en aas, evenals ander afval, niet in het water worden gegooid of langs het parcours worden achtergelaten op straffe van diskwalificatie. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een leefnet worden bewaard. Dit leefnet dient te voldoen aan de volgende eisen:
- een minimale diameter van 40 cm (rond leefnet) ;- c.q. 50 cm “diagonaal” (rechthoekig leefnet);
- een lengte van 4 meter of meer; - een maaswijdte van maximaal 6 mm;
- knooploos gemaakt; - van zacht materiaal gemaakt; - voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen.
Bij het gebruik dient:
- een zo groot mogelijk deel van het net onder water te zijn;
- het leefnet bij voorkeur horizontaal uitgestrekt te staan;
- het leefnet degelijk bevestigd en verankerd te zijn;
- golfslag geen vat op het leefnet te hebben;
- het leefnet bij de weging voorzichtig leeg gemaakt te worden.
Het leefnet dient voor het eerste signaal in het water te worden geplaatst en dient tot aan het moment dat de controleur de deelnemer oproept voor de weging volgens onder bovenstaande genoemde normen van verankering in het water te blijven.
Nadat de vangst van een deelnemer is gewogen dient de vis voorzichtig in het water te worden teruggezet.
Een deelnemer die zonder toestemming van de hoofdcontroleur voortijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat hij/zij tot de weging wordt opgeroepen, wordt gediskwalificeerd.
Een deelnemer die met een gegronde reden
- dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding - voortijdig de wedstrijd verlaat, zal in de gelegenheid gesteld worden zijn/haar vangst te laten wegen en deze mee te laten tellen voor het klassement. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet.
De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.
Overtreding van dit artikel leidt diskwalificatie.
Weging van de vis geschiedt over maatse en niet door maat beschermde soorten.
De limiet per leefnet bedraagt maximaal 20 kg; indien nodig kan voorafgaande en/of tijdens de wedstrijd een 2e of 3e leefnet worden bijgeplaatst.
Wordt meer dan 20 kg in een leefnet aangetroffen dan geldt het maximum van 20 kg.
Barbeel, snoek en aal mogen niet in het leefnet worden bewaard. Wordt toch barbeel, snoek of aal aangetroffen, dan ontvangt de deelnemer een gele kaart.
Het in bezit hebben en ter weging aanbieden van beschermde vissoorten en/of vissoorten waarvoor een gesloten tijd geldt (o.a. zalm en zeeforel – zie verder de bepalingen vermeld in de lijst van viswateren), is eveneens verboden.
Indien deze vissoorten eventueel worden gevangen, dienen deze onmiddellijk te worden teruggezet.
Bij overtreding volgt diskwalificatie.
De vissers met het laagste en de hoogste plaatsnummers dienen mee te werken aan een Hengel Vangst Registratie.
Niet naleving leidt tot diskwalificatie.

Klassering en prijzen competitie:
De puntentelling is als volgt:
Winnaar (hoogste gewicht) krijgt 1 punt, 2e plek ( één na hoogste gewicht) krijgt 2 punten enz.
Geen vis aangeboden: aantal punten als degene die het hoogst aantal punten heeft met gewogen vis plus 1 punt. Dus er zijn 5 deelnemers met vissen en 6 zonder vis dan krijgen de vissers zonder vis ieder 5 + 1 = 6 punten.
Bij niet deelnemen worden 20 punten genoteerd voor de eindstand. Voor de eindstand worden de twee hoogste puntenklasseringen geschrapt (‘afschrijvers’), indien 10 of meer wedstrijden gevist worden in de desbetreffende competitie. Indien 9 wedstrijden of minder gevist worden, wordt 1 afschrijver gehanteerd.
Per wedstrijd van de HSV De Rietvoorn zijn er geldprijzen voor de nummers 1 t/m 5 van de dag-klassering bij minder dan 10 deelnemers wordt dit 1 t/m 3.
Voor de eindklassering van de HSV De Rietvoorn zijn er ereprijzen voor de nummers 1 t/m 5
De prijzen worden uitgereikt op de algemene ledenvergadering in het najaar.
Winnaars die niet op de ledenvergadering hun prijs ophalen kunnen deze op een nader door de wedstrijdcommissaris te bepalen tijdstip/plaatsophalen.
Niet opgehaalde prijzen vervallen daarna.
Bij de koppelwedstrijden telt de puntentelling per koppel en is het gezamenlijk gewicht van het koppel bepalend. Bij oneven aantal deelnemers telt de éénling als koppel en het gewicht van de gevangen vis wordt met 1,5 (anderhalf) vermenigvuldigd.

De prijsuitreiking wordt door de wedstrijdcommissaris van de koppelwedstrijd nader bepaald.
Bij de bekerwedstrijd geldt de puntentelling als bij de competitie. De beker wordt op de visplek uitgereikt. Op de ALV wordt de bekerwinnaar gehuldigd.

Iedere deelnemer, wedstrijdleider, controleur en jurylid wordt geacht het wedstrijdreglement te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen met het wedstrijdreglement.
Voor de deelnemers aan de wedstrijden van de HSV De Rietvoorn gelden alle vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door HSV De Rietvoorn een ontheffing is verkregen die door HSV De Rietvoorn vooraf schriftelijk naar alle deelnemers is gecommuniceerd.

De deelnemer vrijwaart HSV De Rietvoorn Doorn e.o. voor schade, welke op enigerlei wijze is opgelopen tijdens of voor en na een wedstrijd.
De vereniging is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit het mee vissen tijdens een wedstrijd.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissaris en in laatste instantie het bestuur van HSV De Rietvoorn.


Versie: oktober 2019.