Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Archief / Verslagen

Notulen voorjaars Algemene Leden Vergadering H.S.V. De Rietvoorn.

Locatie: Dorpshuis de Toekomst te Langbroek.
Datum: 14 maart 2019.Tijd: 20.00 uur.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Met kennisgeving afwezig: P Veldhuijzen, A Kwakernaak.

Notulen najaars vergadering.
De notulen van de najaars vergadering van d.d. 14november 2018 worden zonder bemerkingen goed gekeurd, met dank aan de notulist.

Financieel verslag penningmeester.
De penningmeester geeft aan dat ook in het boekjaar 2018 de hengel sport vereniging “De Rietvoorn” een positief saldo heeft behaald. Daarom stelt de penningmeester voor om de contributie niet te verhogen.

Kas commissie.
De kas commissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

Benoeming kas commissie.
De kas commissie zal voor het boekjaar 2019 bestaan uit de heren; Martin Haisch en Remi Komduur.

Mededelingen.
De vacatures voor voorzitter, secretaris en jeugd commissie staan nog steeds open. Opnieuw een oproep om een ieder die zelf of mensen kent die eventueel geschikt en bereid zijn een van deze functies te vervullen zich te melden!

Bestuursleden hebben diverse vergaderingen met diverse instanties bezocht .

Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.
De Stichtse Rijnlanden gaan een deel van de oevers van de Gaspergauw herinrichten tot natuur vriendelijke oevers. Dit wil zeggen dat er in het water circa 2 meter uit de oever een beschoeiing onder de water spiegel wordt aangelegd. Na inbreng van het bestuur wordt de aanleg van vier vis steigers in de plannen mee genomen.
Opkomst vergadering regio vis verenigingen was zeer matig bezocht.
De vis federatie Mid-West heeft vele mogelijkheden tot steun on overleggen met gemeentes, waterschappen e.d. te ondersteunen door deelname van specialisten op diverse terreinen, evenals diverse subsidie mogelijkheden op meerdere terreinen te kunnen verlenen.
Beheer “De Gravenbol” er is nog geen zicht hoe en door wie het terrein “De Gravenbol” in de toekomst wordt beheerd. Dus is er ook geen duidelijkheid of er weer parkeer vergunningen worden verleend. Zodra er duidelijkheid is zal de gemeente Wijk bij Duurstede het bestuur van “De Rietvoorn” informeren.

Wedstrijdplanning 2019.
De wedstrijdplanning 2019 wordt zonder bemerkingen goedgekeurd door de aanwezige leden. Voor wedstrijden 2020 zal de wedstrijd commissie in de najaars A.V.L. een lijst met mogelijke wedstrijd wateren ter discussie indienen.

Rondvraag.
De heer Arno van Os geeft duidelijk zijn ongenoegen rond zijn vertrek uit de wedstrijd commissie aan. Hij verwijt het bestuur onzorgvuldig te hebben gehandeld. Het bestuur herkent zich niet in deze verwijten.
Hierna geen vragen meer. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid..

.