Archief / Verslagen

Najaarsvergadering HSV “De Rietvoorn” gehouden op 15 November 2017 in het dorpshuis de Toekomst in Langbroek.

1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vraagt de aanwezigen op te staan om de leden en anderen die ons zijn ontvallen te herdenken. Verder heeft hij een telefoontje gehad van Dhr. Mans (die al lang lid is van de vereniging) met het compliment dat het blad er zo goed uit ziet, en heeft gesproken hoe het vroeger was bij de Rietvoorn. Twee nieuwe bestuursleden zijn voorgesteld; Dhr. J. v.d. Broek, webmaster, en Dhr. H. v. Veldhuijzen algemeen bestuurslid.

2. Het voorjaarsverslag van 17 maart 2017 wordt goedgekeurd.

3. Penningmeester meldt dat wij op 1 oktober 964 betalende leden hebben. Voor 2018 is er geen contributie verhoging. Dit valt in goede aarde. Verder geeft Dhr. Roelofs uitleg over wat er in kas is en waarom.

4. Secretaris peilt de vergadering of er voor 2018 weer behoeft is aan een parkeervergunning voor de Gravebol. In 2017 hebben 72 leden hier gebruik van gemaakt. Voor 2018 onderneemt de secretaris aktie om de regeling door te zetten. Ook vertelt hij over de proefbevissing die heeft plaats gevonden in ons water. Dit is een langlopend onderzoek (2e keer). Over 2 jaar volgt het laatste onderzoek en dan volgt er een rapport. Het viel de secretaris op hoeveel vis er werd aangetroffen, w.o. veel beschermde soorten. Mbt de toegankelijkheid is aangegeven dat nogal wat water slecht bereikbaar is. Dit verdient onze aandacht; we komen er later op terug.

5. De wedstrijdcommissie heeft een wedstrijdrooster gemaakt voor 2018. Er wordt gevraagd of er rekening wordt gehouden met leden die ook bij een andere HSV vissen (o.a. De Brasem). Ondanks ons verzoek is deze informatie echter niet gedeeld, en kon dus niet meegenomen worden in de planning. De wedstrijdcommissie gaat over tot het uitreiken van de prijzen. De clubbeker is gewonnen door Dhr. H. Hamer. De Jo Bisschopbeker alsmede de bestuurswedstrijd zijn gewonnen door Dhr. R. v.d. Brug. Dhr. H. Hamer is gekozen door de commissie als sportvisser van HSV De Rietvoorn van het jaar 2017.

6. De secretaris is statutair aftredend. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld. De huidige secretaris is herbenoemd voor 3 jaar.

7. Opmerkingen, akties en besluiten nav de rondvraag:
- Dhr. Hamer geeft aan dat hij volgend jaar wellicht wat minder wedstrijden zal kunnen vissen, maar ernaar streeft zo veel mogelijk deel te nemen.
- Voor 2018 wordt ernaar gestreefd (wedstrijdcommissie en wegmaster) om alle tussenstanden binnen twee dagen op de website te plaatsen.
- De duur van de wedstrijden blijft 4 uur (wordt niet verlengd naar 5 uur).
- Voor het voeren blijft gehandhaafd dat dit mag vanaf het startteken (dus niet 15 minuten voor aanvang).
- Er zal worden nagezocht of met een motorboot in de Kromme Rijn gevist mag worden, of dat hiervoor een ontheffing nodig is.
- Er wordt aangegeven dat de toegankelijkheid van de Voorhaven matig is. Het bestuur zal aktie ondernemen om te kijken naar oplossingen.
- Dit jaar hebben wij niet meegedaan aan het Utrechts kampioenschap. Voor 2018 wordt opnieuw geprobeerd een korps te laten meedoen.
- Er is een plan om vier zomeravondwedstrijden (vaste stok) te gaan vissen. Dhr. V Os werkt een plan uit, en komt daarop terug in de voorjaarsvergadering.
- Bij de wedstrijden moet een reservenummer getrokken worden. Dit zal weer gebeuren bij de wedstrijden in 2018. Laatkomers wordt gevraagd zich telefonisch te melden, zodat voor hen alvast een plaats kan worden geloot.
- Het wedstrijd regelement zal worden nagekeken op de vraag of je zinkend mag vissen, met een korf, en hoe lang de lengte van de hengel mag zijn. Nu is dat 11.50mtr.

De voorzitter sluit de vergadering en biedt nog wat te drinken aan.

De secretaris Peter Veldhuijzen en De voorzitter Wim van Dijk.


Najaarsvergadering op 23 november 2016 in het dorpshuis De Toekomst in Langbroek.

Welkom door de voorzitter Wim van Dijk.
Hij vraagt een moment van stilte voor dhr. L Salemans en de dhr. Van Leeuwen die zijn overleden.
Notulen van de voorjaarsvergadering van 16 maart2016 zijn goedgekeurd en kunnen getekend worden.
De voorzitter verteld dat er een brief verstuurd is naar alle leden met betrekking uitbreiding bestuur. Het is zo we hebben dringend bestuursleden nodig nu zijn het maar een paar mensen die de club draaiende houden. Ook vertelt de voorzitter dat hij het bijna niet meer op kan brengen door de fysieke klachten dit beperkt hem dagelijks.
Ook vertelt hij een gesprek gehad te hebben met de wedstrijdcommissie die dit jaar de wedstrijden deed.
Penningmeester: de contributie voor 2017 blijft het zelfde als in 2016 deze wordt dus niet verhoogd. Voor 2017 hebben al + 700 leden betaald, de Vispas volgt in december. In 2016 hadden we 970 betaalde leden en we kunnen dus constateren dat wij als vereniging nog steeds groeien. Ook is Jan gebeld over natuurvriendelijke oevers in de Kromme Rijn en de Amerongen wetering voor de wei bij Doesser is er afgesproken dat ze beginnen 30 meter vanuit de brug om dat hier door de mensen uit Cothen regelmatig gevist wordt.
Secretaris: post gehad van sportvisserij Nederland over karper putten er komt in informatieavond Peter en Arno gaan hier naar toe. Terugkoppeling volgt op de voorjaarsvergadering. Gravebol ook dit jaar hadden wij een regeling de secretaris heeft 94 vergunningen verstrekt hij vraagt of we voor volgend jaar hier mee door moeten gaan. De aanwezigen zijn hier voor dus de secretaris zal volgend jaar in overleg gaan met Wijk nog Leuker om een regeling af te spreken.
Wedstrijdcommissie: hebben afgesproken volgend jaar door te gaan en zullen ten minste 10 wedstrijden plannen in ons water. Ook de paaskoppel en kerstkoppel de clubbeker en de Jo Bisschopbekerwedstrijd zullen ziji organiseren. Waarschijnlijk komt er ook weer een snertwedstrijd deze deden wij dit jaar voor het eerst en was geslaagd dus houd de agenda in de gaten…
Voortaan gaan we wegen met een driepoot: is makkelijker en geeft de het juiste gewicht aan.
Arno stelt voor om de Grondels (donderpadjes) niet te wegen bij een wedstrijd dit geeft een verdeelde discussie en er wordt gestemd, de uitslag is dat is dat alles bij het oude blijft dus de grondels worden mee gewogen.
Huldiging van de prijswinnaars van de clubcompetitie 1 Arie 2 Gert 3 Peter
Jo Bisschopbeker: Ronald van Vulpen. Clubbeker: Arno van Os. Ook was er dit jaar een bestuursbeker want het bestuur vist een wedstrijd wie van hun het beste is. Dit jaar werd deze beker gewonnen door Arno. Voor alle deelnemers was er een envelop met inhoud en een kistje mandarijnen.
Rondvraag: een van de leden vraagt komt er nog een jeugdwedstrijd? Het bestuur wil het wel maar de mogelijkheden om dit te organiseren is beperkt ook zal de wedstrijdcommissie er naar kijken.
Er blijkt wat verwarring te zijn waar we de kerstkoppel vissen. Dit is in ons water de Voorhaven. Mocht het er te slecht zijn dan kunnen we uitwijken naar het A.R. kanaal.
De voorzitter sluit de vergadering en bied nog wat te drinken aan.

De secretaris De voorzitter
Peter Veldhuijzen Wim van Dijk